» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 81059 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: دوشنبه مورخه 03/06/1399 بازدید634 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: دوشنبه مورخه 20/12/1397 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 16الی 20 عصر بازدید16025 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 4الی 8 صبح بازدید8741 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 10570 5374
دوشنبه 11466 5863
جمعه 12509 5731
شنبه 11768 5695
چهارشنبه 11600 5619
پنجشنبه 11268 5654
سه شنبه 11878 5956
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 15426 7764
جمعه 16025 7631
20الی 24 شب 11355 5223
چهارشنبه 15363 6785
12الی 16 بعدازظهر 14149 6817
سه شنبه 8741 5672