» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 56089 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 04/03/1399 بازدید573 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: دوشنبه مورخه 20/12/1397 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 16الی 20 عصر بازدید12185 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 4الی 8 صبح بازدید4722 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 7284 3076
دوشنبه 7391 3266
جمعه 9351 3459
شنبه 8177 3429
چهارشنبه 7574 3374
پنجشنبه 7813 3392
سه شنبه 8499 3519
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 9746 4307
جمعه 12185 4828
20الی 24 شب 8559 3361
چهارشنبه 11263 4020
12الی 16 بعدازظهر 9614 4041
سه شنبه 4722 2958